0 1

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 • 1. Algemene informatie

  Duramotion B.V., gevestigd aan De Koumen 35, Hoensbroek, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  Web: https://duramotion.nl
  Adres: De Koumen 35, 6433 KG, Hoensbroek, Nederland
  Tel: +31 (0)45 203 3008

  Roy Franssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Duramotion B.V. Hij is te bereiken via info@duramotion.nl

 • 2. Gegevensverzameling en gebruik

  Wij verzamelen persoonlijke gegevens als je deze vrijwillig verstrekt wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het verwerken van uw contact of het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kun je aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door jouw verstrekte gegevens om je vragen te verwerken.

  Hoe komen wij aan je gegevens?

  Als je gebruik maakt van de website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website
  • Invullen van formulieren
  • Aanmelden voor nieuwsbrief

  Disclaimer: Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@duramotion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • 3. Bijzondere persoonsgegevens

  Hoe komen wij aan je gegevens?

  Als je gebruik maakt van de website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website
  • Invullen van formulieren
  • Aanmelden voor nieuwsbrief

  Disclaimer: Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via :info@duramotion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • 4. Verwerking van persoonsgegevens

  Duramotion verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  Verzenden van onze nieuwsbrief, indien je jezelf hiervoor vrijwillig aanmeld;
  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  Het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
  Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;

 • 5. Bewaring van persoonsgegevens

  Duramotion bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren als bewaartermijn 365 dagen.

  Delen met derden: Duramotion verstrekt geen gevoelige persoonsinformatie met derden.

 • 6. Verzoek tot verwijdering

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Duramotion en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@duramotion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Duramotion wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • 7. Beveiliging van persoonsgegevens

  Duramotion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier of via info@duramotion.nl